Werken in gedwongen kader


Nederlands | 25-01-2024 | 496 pagina's

9789085602675

Hardback


  Lees de eerste pagina's

€ 54,95

  Voeg toe aan mijn winkelmandje
 Product store stocks

   Bestelbaar

   Retourtermijn binnen 14 dagen

   Gratis bezorging vanaf 24 euro
Tekst achterflap

In 2013 verscheen het boek 'Werken in gedwongen kader' dat zes keer werd herdrukt. Deze zevende druk is zodanig ingrijpend herzien dat we kunnen spreken van een nieuw boek. Het boek biedt een overzicht van kennis en methoden voor hbo-professionals die in een gedwongen kader werken met volwassenen die delicten plegen. Het eerste deel omvat kaderstellende en funderende theorieën: over de forensisch sociale professionaliteit, het strafprocesrecht, de ontwikkeling en afbouw van delictgedrag, professionele reflectie en veerkracht van professionals. In deel twee ligt de focus op de planning en organisatie van het forensisch sociale traject. Dit deel gaat dus over planmatig werken, inschatten van risico- en beschermende factoren, samenwerking met andere professionals, vrijwilligers, ervaringsdeskundigen en het sociale netwerk. Deel drie bevat algemene methoden van de forensisch sociale professional. Waaronder de dynamiek van onvrijwillige interactie, de werkalliantie in gedwongen kader, motiveren, herstelgericht werken, voorkomen van ontregeling of escalatie. Deel vier gaat over veelvoorkomende kenmerken van cliënten, zoals schulden, trauma, licht verstandelijke beperking, middelengebruik en psychische stoornissen. Ook is er aandacht voor digitale delicten en voor de online ‘straatidentiteit’ die bij jongvolwassenen verweven raakt met crimineel gedrag. Bij dit boek hoort een website met nadere informatie en actuele ontwikkelingen: www.werkeningedwongenkader.hu.nl Deze website wordt regelmatig geactualiseerd.

Biografie

Jacqueline Bosker is lector Werken in Justitieel Kader bij Hogeschool Utrecht. Haar onderzoek richt zich op het handelen van sociale professionals in het forensische domein, waaronder risicotaxatie en risicomanagement, begeleidingsmethoden en samenwerking rondom mensen die delicten plegen. Het lectoraat Werken in Justitieel Kader voert projecten uit bij reclassering, gevangeniswezen, forensische zorg, maatschappelijke opvang & begeleid wonen, Openbaar Ministerie en gemeenten. Verbinden van wetenschappelijke kennis, professionele expertise en cliëntexpertise is een rode draad in haar werk. Tevens is zij als docent verbonden aan de Master Forensisch Sociale Professional van Hogeschool Utrecht. Daarnaast is zij lid van de Adviescommissie voorwaardelijke invrijheidstelling, de Toetsingscommissie LIJ en de redactie van PROCES. Tot 2012 was zij als senior beleidsmedewerker werkzaam bij Reclassering Nederland. Anneke Menger (1952) studeerde af in de sociale wetenschappen in Groningen (1983). Tot 2008 werkte ze merendeels in het hoger onderwijs, als docente, onderzoeker en opleidingsmanager. Zij leidde verschillende landelijke innovatieprojecten, voor onder meer de reclassering, dienst justitiële inrichtingen, jeugdbescherming en het Oranjefonds. Vanaf 2008 was zij lector Werken in Justitieel Kader, onderdeel van het Kenniscentrum Sociale Innovatie bij Hogeschool Utrecht. Ze was hiernaast enkele jaren voorzitter van dit kenniscentrum. Met de medewerkers van haar lectoraat deed ze onderzoek voor en met forensisch sociale professionals en ontwikkelde zij bachelor en master onderwijs, zoals de Master Forensisch Sociale Professional bij de HU. Zij promoveerde in 2018 bij de VU op het proefschrift De Werkalliantie in het gedwongen kader, onderzocht bij het reclasseringstoezicht. Vanaf mei 2018 is zij emeritus lector wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Sindsdien werkt zij aan verschillende publicaties, coacht ze lectoren bij verschillende hogescholen en verzorgt ze kwaliteitsaudits bij kenniscentra aan hogescholen. Als nevenfunctie is ze lid van de Raad van Toezicht van Samen Veilig Midden Nederland.

Inhoudsopgave

1 Werken in gedwongen kader, een inleiding 19 Jacqueline Bosker en Anneke Menger 1.1 Beroepsdomein en maatschappelijke rol 19 1.2 Leidende waarden 20 1.3 Het gedwongen kader 22 1.4 De eigen verantwoordelijkheid van cliënten in gedwongen kader 25 1.5 Gebruiken en legitimeren van macht 27 1.6 Gevolgen van gedwongen kader voor professioneel handelen 28 1.7 Herziene uitgave: indeling en veranderingen ten opzichte van de vorige druk 29 Deel I Kaders en fundamenten van forensisch sociaal werk 2 De forensisch sociale professionaliteit 34 Anneke Menger en Marie-José Geenen 2.1 Klassieke professionals en publieke professionals 34 2.2 Institutionele ethiek en de organiserende professional 39 2.3 De ontwikkeling van de forensisch sociale professionaliteit 40 2.4 Kenmerken van professionaliteit en de forensisch sociale professional 42 3 Straf(proces)recht 46 Moniek Zuurbier, Jacqueline Bosker, Marie-José Geenen en Vivienne de Vogel 3.1 Inleiding 46 3.2 De fase voor veroordeling 47 3.3 Fase na veroordeling 53 3.4 Rol voor slachtoffers 59 4 Theorieën over ontstaan en ontwikkeling van delictgedrag 61 Andrea Donker 4.1 Inleiding en relevantie voor de praktijk 61 4.2 Hele kleine geschiedenis van het onderzoek naar en theorieën over delictgedrag 62 4.3 Drie modellen voor ontstaan en ontwikkeling van delictgedrag 64 4.4 Welk gedrag is zorgelijk? 71 4.5 Tot slot 73 5 Wat maakt dat mensen stoppen met het plegen van delicten? 74 Jacqueline Bosker en Andrea Donker 5.1 Definities van het stopproces 74 5.2 Theoretische modellen over het stopproces 75 5.3 Factoren die samenhangen met het stopproces 76 5.4 Belemmerende factoren voor het stopproces 81 5.5 De rol van professionals bij het stopproces 82 5.6 Enkele kanttekeningen bij de kennis over het stopproces 84 6 Beïnvloeden van afbouw van delictgedrag: RNR-model, Good Lives Model en effectieve interventies 86 Jacqueline Bosker 6.1 Inleiding 86 6.2 Wat werkt? 86 6.3 Risk-Needs-Responsivity-model 88 6.4 Good Lives Model 95 6.5 Een geïntegreerde benadering 100 7 De reflectieve professional als bron van kennis 101 Marie-José Geenen en Anneke Menger 7.1 Wie werkt? 101 7.2 Reflectie: definitie en redenen 102 7.3 Reflectie met anderen 107 7.4 Enkele inhoudelijke principes bij reflectie 109 8 Mentale veerkracht 113 Vivienne de Vogel, Nienke Verstegen en Anne Koppe 8.1 Inleiding 113 8.2 Aspecten van werken in het forensisch sociale domein die een beroep kunnen doen op mentale veerkracht 114 8.3 Draagkracht en draaglast 115 8.4 Risicofactoren en beschermende factoren mentale veerkracht 117 8.5 Wat hebben professionals nodig? 119 8.6 Tot slot 122 Deel II Ontwikkelen en organiseren van het forensisch sociale 9 Regie op de casus 124 Jacqueline Bosker, Anneke Menger, Lous Krechtig 9.1 Wat is casusregie? 124 9.2 De regulatieve cyclus 125 9.3 Criteria voor een plan van aanpak: de vier C’s 130 9.4 Proces van de cliënt staat centraal 134 10 Gestructureerd inschatten van risico- en beschermende factoren 135 Vivienne de Vogel en Jacqueline Bosker 10.1 Inleiding 135 10.2 Belangrijkste risico- en beschermende factoren 137 10.3 Methoden om risico’s in te schatten 138 10.4 Risicotaxatie-instrumenten 139 10.5 Risicotaxatie in de dagelijkse praktijk 142 10.6 Risicocommunicatie 145 10.7 Tot slot 147 11 Risicomanagement. Werken aan risicobeperking op korte en lange termijn 148 Jacqueline Bosker en Vivienne de Vogel 11.1 Wat is risicomanagement? 148 11.2 Verantwoord risico’s nemen 149 11.3 Ontwikkelen van een risicomanagementplan 150 11.4 Reageren op signalen van oplopend risico en overtreding van voorwaarden of gedragsregels 158 11.5 Tot slot 161 12 De samenwerking tussen professionals en hun organisaties 162 Joris Colijn 12.1 Inleiding 162 12.2 Organisatiekenmerken 164 12.3 Samenwerkingsvormen 167 12.4 Handelingsperspectief voor professionals 173 13 Het betrekken van het sociale netwerk 176 Marieke Cirkel en Jacqueline Bosker 13.1 Inleiding 176 13.2 Een systemische bril: de manier waarop je kijkt bepaalt wat je ziet 177 13.3 Werkzame elementen: zicht op wat belangrijk is 180 13.4 Netwerkinventarisatiemethoden 181 13.5 Relationele autonomie en veerkracht in de praktijk 185 14 Van onschatbare waarde: de inzet van vrijwilligers in het forensisch sociale domein 190 Renée Henskens en Mechtild Höing 14.1 Inleiding 190 14.2 Vrijwilligers in het forensisch sociale domein 190 14.3 Werven en behouden van vrijwilligers 193 14.4 Meerwaarde van vrijwilligerswerk: effectevaluaties 194 14.5 Kwalitatief onderzoek naar de ervaren meerwaarde van vrijwilligerswerk 197 14.6 Dilemma’s bij de inzet van vrijwilligers 201 15 Ervaringsdeskundige als begeleider van transitie 204 Toon Walravens en Michiel Soeters 15.1 Inleiding 204 15. 2 Ervaringsdeskundige als hoopverlener 206 15.3 Spanningsvelden in het werken met ervaringsdeskundigen 209 15.4 Transitie begeleiden 213 15.5 Ontwikkeling en groei van de ervaringsdeskundige 214 15.6 Succesvol inzetten van ervaringsdeskundigheid 216 Deel III Algemene methoden van de forensisch sociale professional 16 Onvrijwillige interactie 218 Anneke Menger en Lous Krechtig 16.1 Onvrijwilligheid nader bekeken 218 16.2 Dynamiek van onvrijwillige interactie 219 16.3 Reacties van cliënten in de dynamiek van onvrijwillige interactie 222 16.4 Reactance en het handelen van de professional 223 16.5 Illustratie van invloed door de professional op de reactance van cliënt 224 17 De werkalliantie in het gedwongen kader 228 Anneke Menger en Annelies Sturm 17.1 Relatie en werkalliantie: aanpassingen voor het forensisch sociale werkveld 228 17.2 De werkalliantie in gedwongen kader, een definitie 231 17.3 De werkalliantie en kenmerken van cliënten en professionals 232 17.4 Cliënten en professionals over de werkalliantie: wat vinden ze belangrijk? 233 17.5 De werkalliantie en motivatie van cliënten 235 17.6 De werkalliantie en voortijdige uitval 235 17.7 De werkalliantie en recidive 237 17.8 Slotopmerkingen 240 18 De werkalliantie in gedwongen kader in de praktijk 241 Anneke Menger en Annelies Sturm 18.1 Richting en kader 241 18.2 Binding 243 18.3 Stroefheid 246 18.4 Vertrouwen 248 18.5 Breuken in de werkalliantie 251 19 Motiveren in een gedwongen kader 255 Lous Krechtig en Anneke Menger 19.1 Inleiding 255 19.2 Motiveren in een gedwongen kader 256 19.3 Niet gemotiveerd: welke barrières moeten worden genomen? 258 19.4 Weerstand als bron van informatie en motivatie 259 19.5 Motiveringsstrategie gericht op het overwinnen van barrières voor verandering 261 19.6 Proces van afbouw van criminele loopbaan als motiverende kracht 266 20 Normeren als bestanddeel van methodisch handelen 267 Lous Krechtig 20.1 Inleiding 267 20.2 Normeren is onontkoombaar en noodzakelijk 268 20.3 Waar halen mensen hun normen en waarden vandaan? 269 20.4 Voor welke morele opgave staan forensisch sociale professionals? 270 20.5 Prosociaal rolmodel zijn: de prosociale basishouding 271 20.6 Ideologisch aangedreven delicten: aangrijpingspunten voor de professional 276 21 Cognitief gedragsmatig werken. Hoe verander je procriminele denkstijlen? 279 Renée Henskens en Wendy Buysse 21.1 Inleiding 279 21.2 Het cognitief model als basis voor gedragsverandering 279 21.4 Basisaanpak voor gedragsverandering 282 21.5 Enkele technieken en oefeningen 284 21.6 Is een brede inzet van gedragsmatige technieken zinvol? 290 22 Risicobeheersing en zelfmanagement via kwetsbare patronen van gedragsontregeling 293 Frans Fluttert 22.1 Inleiding 293 22.2 Risicofactoren in relatie tot geweld en agressie 294 22.3 Achtergrond risicomanagementstrategieën 296 22.4 Cliëntbetrokkenheid bij risicobeheersing 296 22.5 Modellen van signaleringsplannen 298 22.6 De methode ERM-Vroegsignalering 299 22.7 Toepassing van ERM-Vroegsignalering 300 22.8 De FESAI-lijst vroege waarschuwingssignalen 305 22.9 Recente ontwikkelingen 306 23 Het belang van de-escalerend werken 308 Minco Ruiter en Petra Schaftenaar 23.1 Agressie en dwang 308 23.2 Agressie nader bekeken 309 23.3 De schadelijkheid van repressie 311 23.4 De complexiteit van de forensische zorg 311 23.5 Escalatie en de-escalatie 313 23.6 Dwang en drang: escalerend of de-escalerend? 314 23.7 De De-escalatie Piramide 315 24 Oud? En nieuw! Moreel beraad als vorm van ethiekondersteuning 320 Swanny Kremer 24.1 Ethiek binnen een gedwongen kader 320 24.2 Moreel beraad, casuïstiek; reclassering, tbs en wijkagent staan in dubio 322 24.3 (Meer)waarde van moreel beraad 328 24.4 Tot besluit 329 25 Herstelgericht en slachtofferbewust werken 331 Meriem Kalter en Marion Uitslag 25.1 Inleiding 331 25.2 Herstelgericht werken is een onderdeel van slachtofferbewust werken 332 25.3 Herstelgericht werken in relatie tot het strafrecht 333 25.4 De forensisch sociale professional 335 25.5 Werken met de recuperatiecirkel 337 25.6 Conclusie 341 26 Krachtgericht werken 342 Annelies Sturm en Dorieke Wewerinke 26.1 Introductie 342 26.2 De oorsprong van krachtgericht werken 342 26.3 Uitgangspunten van krachtgericht werken 343 26.4 Toepassing van krachtgericht werken in Nederland 345 26.5 Hoe krijgt krachtgericht werken vorm in de forensische praktijk? 348 26.6 Voorwaarden voor krachtgericht werken 353 Deel IV Methoden bij cliënten met specifieke kenmerken 27 Complexe schulden 356 Gercoline van Beek 27.1 Complexe schulden als criminogene factor 357 27.2 Samenhang tussen schuldenproblematiek en delictgedrag 357 27.3 Omvang van schuldenproblematiek onder forensische cliënten 358 27.4 Achtergrondfactoren van schuldenproblematiek 358 27.5 Belemmeringen in de aanpak van schuldenproblematiek 359 27.6 Rol van professionals en organisaties bij schuldenproblematiek 360 28 Straatcultuursensitief werken in het digitale tijdperk 370 Jeroen van den Broek en Jeffrey Jhanjan 28.1 Inleiding 370 28.2 Cultuursensitief werken 370 28.3 ‘De straat’ als relevante culturele context 371 28.4 Een nieuwe dimensie aan ‘hybride werken’ 375 28.5 De (on)mogelijkheden van online werken in het gedwongen kader 376 28.6 Straatcultuursensitief werken in de praktijk 377 28.7 Conclusie 380 29 Trauma-informed care 382 Annabel Simjouw & Vivienne de Vogel 29.1 Inleiding 382 29.2 Prevalentie van trauma 382 29.3 Trauma in de praktijk 383 29.4 De impact van trauma 383 29.5 Trauma in het forensisch sociale domein 385 29.6 Hertraumatisering binnen het gedwongen kader 386 29.7 Trauma-informed care 387 29.8 De vijf principes van trauma-informed care 389 29.9 Trauma-informed care in Nederland 390 29.11 Tot slot 392 30 Licht verstandelijke beperking 393 Hendrien Kaal 30.1 Definitie licht verstandelijke beperking 393 30.3 Omvang van de groep mensen met een lvb en delinquent gedrag 395 30.4 Problemen binnen de justitiële keten 396 30.5 Interventies en bejegening 398 30.6 Herkenning 400 30.7 Conclusie 401 31 Middelengebruik en criminaliteit: samenhang en aanpak 402 Eric Blaauw 31.1 Inleiding 402 31.2 Middelengebruik en criminaliteit 402 31.3 Middelengebruik en risico-inschattingen 403 31.4 Verklaringsmodellen voor de relatie tussen middelengebruik en criminaliteit 403 31.5 Contextuele en individuele risicofactoren 405 31.6 Alcohol 406 31.7 Heroïne 407 31.8 Stimulantia 408 31.9 Cannabis, GHB, xtc en lsd 409 31.10 Synthetische middelen 409 31.11 Polygebruik 410 31.12 Aanpak van verslaving en criminaliteit 410 32 Forensische cliënten met een psychische stoornis 413 Ellen van den Broek 32.1 Inleiding 413 32.2 Relatie stoornis en delictgedrag 414 32.3 Psychotische stoornissen 414 32.4 Stemmingsstoornissen 417 32.5 Neurobiologische ontwikkelingsstoornissen 418 32.6 Parafiele stoornissen 421 32.7 Persoonlijkheidsstoornissen 422 32.8 Tot slot 425 33 De forensische aanpak van cybercriminaliteit 426 Tamar Fischer, Sifra Matthijsse, Wytske van der Wagen en Elina van ’t Zand 33.1 Inleiding 426 33.2 Definiëring en classificering van cybercriminaliteit 427 33.3 Daders van cybercriminaliteit 427 33.4 Benaderingen in dadergerichte interventies bij cybercriminaliteit 431 33.5 Bestaande dadergerichte interventies cybercriminaliteit 432 33.6 De rol van de professional: methodieken, interventies, kennis en vaardigheden 435 Lijst met afkortingen 438 Literatuur per hoofdstuk 441 Over de auteurs 486

Details

EAN :9789085602675
Auteur: 
Uitgever :SWP, Uitgeverij B.V.
Publicatie datum :  25-01-2024
Uitvoering :Hardback
Taal :Nederlands
Hoogte :248 mm
Breedte :178 mm
Dikte :35 mm
Gewicht :1090 gr
Status : Bestelbaar
Aantal pagina's :496