sociaal werk Er zijn 153 producten

per pagina
Toont 76 - 100 van de 153 items
 • Een rijk inspiratieboek over sociale steun en diversiteit
  Geens, Hemeryck, Lambert

  Ontmoetingskansen creëren tussen diverse gezinnen is mogelijk, het is zelfs wenselijk, maar het gaat niet altijd vanzelf. Hoe dat komt, leggen we uit in dit boek. Een helder referentiekader én concrete inspiratie.

  29,00 €
 • Sociaal werk in de wijk. Hoe doe je dat?
  Verkooijen, Ansem

  Centraal in het boek staat de toegang, of het proces vanaf het moment waarop de burger zich meldt met een ondersteuningsvraag, tot het toeleiden naar passende ondersteuning. Tevens is er aandacht voor collectieve voorzieningen, preventie en presentie.

  23,00 €
 • Zorg, welzijn, wonen en werken
  Migchelbrink

  Een compleet en actueel handboek voor het doen van praktijkgericht onderzoek in zorg, welzijn, werken en wonen.

  42,95 €
 • Handboek voor professionals in zorg en welzijn
  Höing, Janssen, Boer, Liebregths

  Essentiële informatie en inzicht hoe professioneel om te gaan met beroepssituaties waarbij seksualiteit en intimiteit een rol spelen.

  40,50 €
 • Oefening in interprofessioneel werken
  Beneken genaamd Kolmer

  Dit boek is een eerste stap om interprofessioneel te leren werken in zorg en welzijn. Een oefening om de dialoog te leren voeren over mensbeelden. Voor (aankomende) professionals in zorg en welzijn.

  17,50 €
 • De waarde van anders
  Beekers, Kroes, van Rosmalen

  Dit boek focust op zowel de individuele creativiteit van sociaal werkers als op de samenwerking en cocreatie met burgers en professionals van verschillende disciplines.

  37,95 €
 • Leren van je ervaringen als professional
  Geenen

  Basiskennis over reflecteren. Theoretische achtergronden afgewisseld met praktijkvoorbeelden en persoonlijke verhalen. Voor studenten sociale studies, gezondheidszorg, juridische opleidingen en veiligheid.

  31,95 €
 • Claessens

  Sociaal werk van de antieke tot de postmoderne tijd en van de liefdadigheid van keizer Augustus tot de actieve welvaartsstaat van Frank Vandenbroucke.

  24,90 €
 • Interorganisationele samenwerking in een krachtwijk
  Karatas

  Intensief bestudeerde casus van de ontwikkeling van een samenwerking die is opgestart door professionals en vrijwilligers die met jongeren werken in de Utrechtse krachtwijk Hoograven.

  27,00 €
 • Oriëntatie op werkvelden in het sociaal werk
  Bassant, Bassant-Hensen

  Dit overzicht van de belangrijkste werkvelden in het sociaal werk laat de grote diversiteit ervan zien en geeft tegelijk aan hoe er door sociaal werkers professioneel gewerkt kan worden vanuit een gemeenschappelijke basis. Voor studenten sociale studies.

  34,50 €
 • Buijten

  Dit boek laat zien hoe een sociaal professional kan werken aan belangrijke grondhoudingen zoals aandacht, empathie en een onderzoekende houding. Ook komen vaardigheden zoals observeren, luisteren, afstemmen en non-verbale communicatie aan bod.

  25,50 €
 • Methodisch werken in het sociale domein
  van Straten, Scholte , Sprinkhuizen

  Een methodisch handelingsmodel om te interveniëren in de leefwereld van mensen. Met concrete instrumenten, visievorming op het sociaal werk en veel aandacht voor het oefenen van een basishouding die van professionals wordt verwacht.

  25,95 €
 • Definitie, aspecten en ondersteuning
  de Beer

  Dit boek geeft inzicht in wat het betekent om een licht verstandelijke beperking te hebben en wat de oorzaak is van het ervaren van belemmeringen in het dagelijks functioneren. Kennis hierover vergroot de kans op succesvolle hulpverlening.

  28,95 €
 • van der Linde

  Dit basisboek is een achteruitkijkspiegel je ziet waar het sociaal werk vandaan komt en hoe het zich heeft ontwikkeld. Je ontdekt de verschillen met vroeger, maar ook de overeenkomsten.

  31,00 €
 • Methodisch werken aan participatie en zelfregie
  Wolf

  Dit boek biedt handvatten voor het geven van maatschappelijke ondersteuning en versterkt het vermogen van mensen om richting te geven aan een leven dat ze de moeite waard vinden. 2de herziene druk

  34,95 €
 • Migchelbrink

  Benaderingen, ideeën, werkwijzen, handvatten en praktische aanwijzingen voor het ontwerpen, uitvoeren en begeleiden van actieonderzoek, dienstbaar onderzoek voor maatschappij en beroepspraktijk. Voor professionals in zorg, welzijn, wonen, onderwijs en HRM

  39,95 €
 • Wilken , van Bergen

  Over de gevolgen van de ommezwaai naar wijkgericht werken voor de sociale professional. Een basisboek over interdisciplinair samenwerken in buurt- en wijkteams, met actieve burgers, vrijwilligers, ervaringsdeskundigen en mantelzorgers en de gemeenten.

  41,00 €
 • Emotie, gedrag en denken
  Bolhuis

  Dit boek maakt duidelijk dat menselijk gedrag en denken emotioneel zijn geworteld en gekleurd door de sociale omgeving. Het bespreekt leren als betekenisgeving, waarbij (sub)culturen als blauwdruk dienen.

  39,50 €
 • Werken aan professionele ontwikkeling
  van den Herik, Schuitema

  Dit boek geeft handvatten voor het aanleren van een onderzoekende houding, met een toegankelijke schrijfstijl en praktijkgerichte oefeningen. Voor studenten in de beginfase van educatieve en sociale studies in het hoger onderwijs.

  18,95 €
 • ter Horst, Hartenberg-ter Hedde

  Concrete, praktische tips en adviezen voor het schrijven van teksten in het sociaal werk. Schrijver, lezer én doelen van de tekst staan centraal. Voor studenten van sociale studies en ervaren professionals.

  20,50 €
 • Ontwikkelwerk, erkenningswerk, verbindingswerk
  Abdallah, Kooijmans, Sonneveld

  Dit boek biedt inzicht in de wijze waarop sociale professionals, via een talentgerichte benadering en de methodische handvatten die daarbij horen, aan de persoonlijke groei en maatschappelijke participatie van kwetsbare jongeren kunnen werken.

  31,95 €
 • Ondersteuning van maatschappelijke participatie en herstel
  Korevaar , Dröes

  Dit handboek helpt zorgprofessional en sociaal werkers via het gebruik van de Individuele Rehabilitatie Benadering (IRB) de competenties te verwerven die nodig zijn om mensen maatschappelijk te ondersteunen.

  45,95 €
 • Cultuursensitief werken in gezondheidszorg en welzijnswerk
  Hoffer

  Dit boek beschrijft welke invloed cultuur en religie hebben op zorg en welzijn en geeft praktische tips hoe de professional daarmee kan omgaan. Uitgangspunt daarbij is de belevingswereld van de individuele patiënt of cliënt.

  26,00 €
 • Storme

  Een reeks teksten met economische, sociaalgeografische en politiek-filosofische inslag. Geen praktijkboek over opbouwwerk maar het resultaat van drie decennia naar de dingen kijken met de ene voet in de praktijk en met de andere in de theorie.

  0,00 €
 • Een leven in beeld (PICOWO-serie deel 9)
  Delfos

  Heldere en duidelijk beschreven methode, geschikt voor iedereen die werkzaam is in de hulpverlening, zorg of onderwijs om het kind, de jongere of de volwassen in de context van diens hele levensloop te zien. Stimuleert reflectie en zelfreflectie.

  21,00 €
Toont 76 - 100 van de 153 items

Verwacht

 • Een nieuw hoofdstuk
  Een nieuw hoofdstuk

Activiteiten

Momenteel geen aankomende activiteiten